Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest TECHNOBUD NOWY SĄCZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Grodzka 5, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362395, NIP 734-30-98-290, REGON 1200498031, telefon 18 440 89 65/66; fax 18 440 89 67, mail: biuro@tbns.com.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z: procesem rekrutacji; nawiązaniem i przebiegiem stosunku pracy; zawartą umową współpracy/umową cywilnoprawną/umową o koordynację robót/ umowę o wykonywanie usług/ umowę sponsoringu; zawartym zleceniem, załatwieniem sprawy związanej z kontaktem,

odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany aktami prawnymi związanymi z realizacją czynności związanych z: procesem rekrutacji; nawiązaniem i przebiegiem stosunku pracy; zawartą umową współpracy/umową cywilnoprawną/umową o koordynację robót/ umowę o wykonywanie usług/ umowę sponsoringu; zawartym zleceniem oraz przez okres dochodzenia roszczeń z nich wynikających; niezbędny do załatwienia sprawy związanej z kontaktem,

posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO;

podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania czynności związanych z: procesem rekrutacji; nawiązaniem i przebiegiem stosunku pracy; zawartą umową współpracy/umową cywilnoprawną/umową o koordynację robót/ umowę o wykonywanie usług/ umowę sponsoringu; zawartym zleceniem, załatwieniem sprawy związanej z kontaktem,

Państwa dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub zautomatyzowany, nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na adres email: rodo@tbns.com.pl

Zamawiający oświadcza, że wszelkie dane osobowe osób uczestniczących w procesie budowlanym są przetwarzane zgodnie z ww. Rozporządzeniem o ochronie danych, wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej umowy – dla prawidłowej identyfikacji osób wykonujących pracę na terenie budowy oraz, oświadcza, że nie będzie przekazywał uzyskanych danych osobowych osobom trzecim niezwiązanym z realizacją konkretnej budowy. Zamawiający informuje iż ww. dane osobowe otrzymane od Wykonawcy będą usunięte po upływie 6 (sześciu) lat od daty bezusterkowego odbioru robót Wykonawcy przez Zamawiającego i odbioru inwestorskiego, do końca ostatniego okresu gwarancji i rękojmi, lecz nie dłużej niż 10 lat. Wykonawca oświadcza iż zapoznał się z warunkami znajdującymi się na stronie Zamawiającego Polityka Prywatności i poprzez podpisanie niniejszej umowy akceptuje ich treść.